OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající:

www.super-hracky.cz

Veronika Prchalová
Tovární 150, 267 01 Trubín
IČ: 04718569
DIČ: CZ8956172720

Email: info@super-hracky.cz
Tel.: +420 607 570 686

 

Jsme pouze e-shop, nemáme kamennou prodejnu.


č. účtu pro bezhotovostní CZK platby:   2201095543 / 2010 (Fio banka, a.s.)

variabilní symbol: číslo objednávky


č. účtu pro bezhotovostní EUR platby:   2301234547 / 2010 (Fio banka, a.s.)

IBAN: CZ4020100000002301234547

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

variabilní symbol nebo poznámka: číslo objednávky


 

Všeobecné obchodní podmínky platné od 26.10. 2023

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.super-hracky.cz

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.super-hracky.cz . Provozovatelem internetového obchodu je Veronika Prchalová, IČ:  04718569  se sídlem Tovární 150, 26701 Trubín, v evidenci živnostenského úřadu v Berouně. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb. v platném znění), vše ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny a typy nabízených produktů. Společnost neručí za technické specifikace a popisy zboží, které jsou většinou přebírány od dodavatelů, nebo přímo výrobců a mohou obsahovat drobné technické odchylky.

 

Povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Veškeré podané objednávky jsou závazné.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem požadovaných údajů a náležitostí.
 • Vlas­tnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 • Vyplně­ním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Objednávka zboží

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. 

 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Doba dodání, expedice, skladové zásoby

 • Dodací lhůta začíná běžet ode dne e-mailového potvrzení o přijetí objednávky. Zásilku expedujeme nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky (v případě platby bankovním převodem do 2 pracovních dnů od data připsání platby na náš účet). V období říjen až prosinec se může maximální lhůta pro odeslání objednaného zboží prodloužit na 4-5 pracovních dní. Vždy Vás po obdržení objednávky informujeme e-mailem o přijetí objednávky a následně o její expedici. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 • V některých případech (inventura, dovolená, technická odstávka apod.) může být doba expedice zásilky prodloužena - kupující o této skutečnosti a o přesném datu expedice bude vždy dopředu upozorněn na internetových stránkách www.super-hracky.cz a v potvrzení objednávky.
 • Daňový doklad k zakoupenému zboží je vždy odesílán na e-mailovou adresu kupujícího obratem po zaplacení popř. nejpozději při odeslání objednávky.
 • Pokud při přípravě objednávky prodávající zjistí, že objednané zboží je poškozené nebo nedostupné, upozorní vždy obratem e-mailem nebo telefonicky kupujícího. Zásilka je pak expedována až po dohodě s kupujícím. Zásilku lze po předchozí dohodě expedovat i částečně a zbylé položky odeslat dodatečně.
 • Osobní odběr objednávky je možný pouze po předchozí telefonické dohodě s prodávajícím.

 

Přeprava a dodání zboží

 • Kupující si ve vlastním zájmu zkontroluje zboží bezprostředně při jeho převzetí.
 • Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží při předání v místě dodání (případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy apod.), bezprostředně o tom informuje prodávajícího telefonicky, popř. e-mailem. Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující zkontroluje neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámí přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Záruku je možné uplatnit osobně v sídle prodávajícího nebo dle Reklamačního řádu.

 

Cena zboží a platební podmínky

Formu úhrady si kupující zvolí při potvrzení objednávky.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Aktuální možné způsoby dopravy, jejich ceny a možné způsoby platby naleznete zde: https://www.super-hracky.cz/doprava-a-platba/
 • V případě rezervace zboží na více než 3 dny od data přijetí objednávky je třeba objednávku zaplatit předem bankovním převodem či platební kartou. To samé platí i pro objednávky s žádostí o zpožděné odeslání o více než 3 dny od data přijetí objednávky.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jejichž přesná výše se odvíjí od způsobu dodání (doručení) zboží zvoleného kupujícímu a od způsobu úhrady kupní ceny zboží zvolené kupujícím a je kupujícímu sdělena nejpozději před odesláním objednávky.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě platby bankovním převodem kupující uhradí kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě platby bankovním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • Platbu dobírkou není možné využít v případě předchozích nevyzvednutých zásilek (v případě zadání platby dobírkou bude způsob platby automaticky změněn na platbu bankovním převodem s cenou dopravy navýšenou o cenu dopravy původní nevyzvednuté zásilky). Platba dobírkou není možná v případě špatně zadaných doručovacích údajů, neplatných kontaktních informací, duplicitních objednávek apod.

 

Reklamační řád

 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění. Veškeré reklamace jsou vyřizovány v souladu s platnými zákony a právními předpisy České republiky.
 • Pokud zákazník vysloveně nepožádá o vrácení uhrazené ceny jsou veškeré reklamace řešeny výměnou za bezvadné zboží, popřípadě opravou vadného zboží. Při reklamování zboží prosím vyplňte Reklamační protokol SUPER-HRACKY.CZ a zašlete ho společně s reklamovaným zbožím na adresu:

 

Veronika Prchalová

SUPER-HRACKY.CZ

skladový areál Tovární 150

267 01 Trubín

 • Zboží zašle kupující na vlastní náklady. Reklamované zboží kupující zašle DOPORUČENĚ. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato a zásilka bude vrácena zpět.
 • Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen. 
 • Záruka poskytovaná při prodeji zboží činí 24 měsíců ode dne nákupu zboží a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 • Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, sdělí tyto skutečnosti prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Zjištěné vady k reklamaci oznamte e-mailem na info@super-hracky.cz, případně naskenujte a pošlete na adresu firmy doklad o zakoupení. 
  Pro rychlejší vyřízení uveďte druh zboží; důvod reklamace, číslo objednávky.

 

Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které      kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Ustanovení uvedená v tomto odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího

 

Právo na odstoupení od smlouvy

 • Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před expedicí přijaté objednávky a to bez jakéhokoliv postihu. Kupující - spotřebitel může toto oznámit prodávajícímu společně s číslem objednávky mailem na adresu info@super-hracky.cz nebo telefonicky na +420 607 570 686.
 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci a kupující - spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím: Odstoupení od smlouvy SUPER-HRACKY.CZ. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující - spotřebitel na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího Veronika Prchalová, SUPER-HRACKY.CZ, skladový areál Tovární 150, 26701 Trubín či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@super-hracky.cz.
 • V případě, že kupující - spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího - spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím - spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího - spotřebitele přijal, pokud kupující - spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím - spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím - spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující - spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu - spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude převzato a zásilka bude vrácena zpět.
 • Kupující - spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující - spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím - spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak kupujícímu - spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.
 • V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.
 • Odstoupí-li kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující - spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Odpovědnost za vady zboží a záruka


Na položky, na které se vztahuje Zák.č.22/1997 Sb., bylo vydáno, prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.

 • Pokud není uvedeno jinak, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na výrobky, jejichž životnost je kratší, než vlastní záruka. V tomto případě je záruka poskytována pouze na skryté vady výrobku. Zboží je možné vrátit do 14-ti dnů bez udání důvodu, za předpokladu že je nepoškozené a v původním obalu.

 

Ochrana osobních údajů

 

Závěrečná ustanovení

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

info@super-hracky.cz

+420 607 570 686

 

Adresa pro doručování: 

SUPER-HRACKY.CZ, skladový areál Tovární 150, 26701 Trubín

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 14.12.2022